Työnohjaus

Oma ammattitaitoni työnohjaajana keskittyy erityisesti terveydenhuollon potilastyön työnohjaukseen (mm. psykologit, psykoterapeutit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sairaanhoitajat ja lääkärit) sekä työssä jaksamisen kysymyksiin. Näiden lisäksi työskentelen eri aloihin liittyvien vuorovaikutustilanteiden ja ryhmädynamiikan ilmiöiden kanssa. Lähestymistapani on psykofyysinen. Työskentelyä on mahdollista toteuttaa myös luonto- ja eläinavusteisesti.

Psykofyysinen työnohjaus

Psykofyysisessä työnohjauksessa voidaan työskennellä puhumisen lisäksi kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään työntekijän omiin aistimuksiin, tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin. Potilas- ja asiakastilanteiden vuorovaikutusta voidaan tutkia roolinvaihdon ja kehollisen samaistumisen kautta. Työssä ilmeneviä hankalia tilanteita voidaan simuloida ja sitä kautta etsiä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Psykofyysinen työnohjaus voi antaa keinoja myös työssä jaksamiseen. Kehotietoisuuden lisäämisen avulla on mahdollista oppia tunnistamaan itsessään stressin ja kuormittumisen merkkejä ja säätelemään omaa jaksamistaan. Autonominen hermosto on keskeisessä roolissa stressin ja vireystilan säätelyssä. Kun opimme tunnistamaan autonomisen hermoston reaktioita, voimme myös oppia tietoisesti vaikuttamaan niihin ja sitä kautta säätelemään vireystilaamme. Työnohjauksessa voidaan opetella psykofyysisiä menetelmiä, joiden avulla stressitasoa on mahdollista laskea.

Luonto- ja hevosavusteinen työnohjaus

Luonto- ja hevosavusteisessa työnohjauksessa työskentely tapahtuu ulkona tai talliympäristössä. Lähtökohtana on kokonaisvaltainen, relationaalinen lähestymistapa. Kehoa ja mieltä ei voi erottaa toisistaan eikä ihmistä voi erottaa ympäristöstään. Luonto- ja hevosavusteinen työnohjaus tarjoaa luovia ja toiminnallisia keinoja tutkia suhteessaoloa, vuorovaikutusta sekä tunteiden, stressin ja vireystilan säätelyä. Luonto- ja hevosavusteisten menetelmien kautta on mahdollista löytää uusia näkökulmia työelämän pulmakohtiin. Hevosavusteisen työskentelyn avulla on mahdollista harjoitella vuorovaikutus- ja työelämätaitoja, kuten kuuntelua, havainnointia, rajojen asettamista ja kontaktin luomista.

Luonto- ja hevosavusteinen työnohjaus soveltuu erityisen hyvin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen niin yksilöille, pienryhmille kuin tiimeillekin. Luontoympäristö laskee stressitasoa ja edesauttaa palautumista. Hevonen kutsuu läsnäoloon. Eläin elää tässä hetkessä, eikä mieti menneitä tai suunnittele tulevaa.


Yksilötyönohjaus

Mitä?

Yksilötyönohjauksessa ohjattava voi tutkia ja kehittää omaa työtään työnohjaajan tukemana. Työn vuorovaikutustilanteita voidaan tarkastella eri näkökulmista. Ongelmatilanteiden työstäminen työnohjauksessa voi auttaa löytämään niihin uutta ymmärrystä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Kenelle?

Terveydenhuollon asiakas- ja vuorovaikutustyötä tekevät ammattilaiset: psykoterapeutit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit. Eri alojen työntekijät, jotka haluavat apua työhön liittyvien haastavien vuorovaikutustilanteiden kanssa. Työhyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset, työuupuneet tai työuupumuksen riskissä olevat.

Miten?

Työnohjaus on prosessi, joka hyödyttää eniten jatkuessaan säännöllisin väliajoin pidemmällä aikavälillä. Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan ja päättää sen jälkeen jatkosta. Joissakin tilanteissa myös muutamasta yksittäisestä työnohjauskäynnistä voi olla apua esimerkiksi akuutin ongelmatilanteen selvittelemiseksi. Molemminpuolisen soveltuvuuden varmistamiseksi sovitaan yksi tai useampi tutustumiskäynti ennen pidemmän työnohjaussuhteen solmimista. Näiden käyntien aikana on mahdollista neuvotella tarkemmin työnohjauksen tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Mitä maksaa?

Hinnat 2024

100 € / 45 min, 125 € / 60 min, 187 € / 90 min

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Hintoihin lisätään alv 24 %, poikkeuksena yksittäisten potilaiden hoitoon kohdistuva terveydenhuollon potilastyön työnohjaus on arvonlisäverotonta (alv 0 %).

Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai työnantaja.


Työnohjaus ryhmässä

Mitä?

Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan työskennellä sekä kunkin ohjattavan omien kysymysten että ryhmän yhteisien kysymysten parissa. Mikäli kyseessä on valmiiksi olemassaoleva ryhmä (esimerkiksi työtiimi), työnohjauksen fokuksessa voi olla esimerkiksi tiimin keskinäinen vuorovaikutus ja sen perustehtävään liittyvät kysymykset tai ongelmatilanteet. Työnohjausryhmä voidaan myös muodostaa nimenomaan työnohjausta varten. Esimerkiksi 3-4 yksin työskentelevää psykoterapeuttia voivat käydä yhteisessä työnohjauksessa. Ryhmämuotoisen työnohjauksen rikkaus on mahdollisuus vertaistukeen ja toisilta oppimiseen. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan myös käyttää monipuolisesti erilaisia kehollisia työtapoja ja rooliharjoituksia. Työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita voidaan simuloida ja harjoitella toisten ryhmäläisten avustuksella.

Kenelle?

Terveydenhuollon asiakas- ja vuorovaikutustyötä tekevät ammattilaiset. Työtiimit. Keskenään saman alan työtä tekevät ihmiset, jotka haluavat tutkia työtään ja työssäjaksamistaan ryhmässä.

Miten?

Työnohjaus on prosessi, joka hyödyttää eniten jatkuessaan säännöllisin väliajoin pidemmällä aikavälillä. Sopimus tehdään yhdessä koko ryhmän kanssa neuvotellen. Yhteistyön toimivuuden ja soveltuvuuden varmistamiseksi voidaan sopia yksi tai useampi tutustumiskäynti ennen pidemmän työnohjaussuhteen solmimista. Näiden käyntien aikana on mahdollista neuvotella tarkemmin ryhmäläisten tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Mitä maksaa?

Hinnat 2024

2-5 hlön ryhmät: 130 € / 45 min

6-12 hlön ryhmät: alkaen 150 € / 45 min

Työnohjauksen kesto määräytyy ryhmäkoon ja sopimuksen mukaan (90 / 135 / 180 min).

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Hintoihin lisätään alv 24 %, poikkeuksena yksittäisten potilaiden hoitoon kohdistuva terveydenhuollon potilastyön työnohjaus on arvonlisäverotonta (alv 0 %).

Turun alueen ulkopuolella työnohjaushintoihin lisätään matkakulut ja päivärahat.

Työnohjauksen maksajana voivat toimia työnohjattavat itse tai työnantaja.

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen työnohjaajat ry (STOry)