Työnohjaus

Oma ammattitaitoni työnohjaajana keskittyy terveydenhuollon potilastyön työnohjaukseen (mm. psykologit, psykoterapeutit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit) sekä työssä jaksamisen tukemiseen. Näiden lisäksi minulla on kokemusta eri aloihin liittyvien vuorovaikutustilanteiden tarkastelusta työnohjauksellisin menetelmin.

Psykofyysinen työnohjaus

Psykofyysisessä työnohjauksessa voidaan työskennellä puhumisen lisäksi kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään työntekijän omiin aistimuksiin, tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin. Potilas- ja asiakastilanteiden vuorovaikutusta voidaan tutkia roolinvaihdon ja kehollisen samaistumisen kautta. Työssä ilmeneviä hankalia tilanteita voidaan simuloida ja sitä kautta etsiä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Psykofyysinen työnohjaus voi antaa keinoja myös työssä jaksamiseen. Kehotietoisuuden lisäämisen avulla on mahdollista oppia tunnistamaan itsessään stressin ja kuormittumisen merkkejä ja säätelemään omaa jaksamistaan. Autonominen hermosto on keskeisessä roolissa stressin ja vireystilan säätelyssä. Kun opimme tunnistamaan autonomisen hermoston reaktioita, voimme myös oppia tietoisesti vaikuttamaan niihin ja sitä kautta säätelemään vireystilaamme. Työnohjauksessa voidaan opetella psykofyysisiä menetelmiä, joiden avulla stressitasoa on mahdollista laskea.

 


Yksilötyönohjaus

Mitä?

Yksilötyönohjauksessa ohjattava voi tutkia ja kehittää omaa työtään työnohjaajan tukemana. Työn vuorovaikutustilanteita voidaan tarkastella eri näkökulmista. Ongelmatilanteiden työstäminen työnohjauksessa voi auttaa löytämään niihin uutta ymmärrystä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Kenelle?

Terveydenhuollon asiakas- ja vuorovaikutustyötä tekevät ammattilaiset: psykoterapeutit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit. Eri alojen työntekijät, jotka haluavat apua työhön liittyvien haastavien vuorovaikutustilanteiden kanssa. Työhyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset, työuupuneet tai työuupumuksen riskissä olevat.

Miten?

Työnohjaus on prosessi, joka hyödyttää eniten jatkuessaan säännöllisin väliajoin pidemmällä aikavälillä. Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan ja päättää sen jälkeen jatkosta. Joissakin tilanteissa myös muutamasta yksittäisestä työnohjauskäynnistä voi olla apua esimerkiksi akuutin ongelmatilanteen selvittelemiseksi. Molemminpuolisen soveltuvuuden varmistamiseksi sovitaan yksi tai useampi tutustumiskäynti ennen pidemmän työnohjaussuhteen solmimista. Näiden käyntien aikana on mahdollista neuvotella tarkemmin työnohjauksen tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Mitä maksaa?

Hinnat 1.9.2019 alkaen

95 € / 45 min, 120 € / 60 min tai 180 € / 90 min

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Yksittäisten potilaiden hoitoon kohdistuva työnohjaus on arvonlisäverotonta.

Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai työnantaja.

Olen myös VSSHP:n työnohjauspalveluntuottaja ja ToRek-rekisterissä.


Työnohjaus ryhmässä

Mitä?

Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan työskennellä sekä kunkin ohjattavan omien kysymysten että ryhmän yhteisien kysymysten parissa. Mikäli kyseessä on valmiiksi olemassaoleva ryhmä (esimerkiksi työtiimi), työnohjauksen fokuksessa voi olla esimerkiksi tiimin keskinäinen vuorovaikutus ja sen perustehtävään liittyvät kysymykset tai ongelmatilanteet. Työnohjausryhmä voidaan myös muodostaa nimenomaan työnohjausta varten. Esimerkiksi 3-4 yksin työskentelevää psykoterapeuttia voivat käydä yhteisessä työnohjauksessa. Ryhmämuotoisen työnohjauksen rikkaus on mahdollisuus vertaistukeen ja toisilta oppimiseen. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan myös käyttää monipuolisesti erilaisia kehollisia työtapoja ja rooliharjoituksia. Työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita voidaan simuloida ja harjoitella toisten ryhmäläisten avustuksella.

Kenelle?

Terveydenhuollon asiakas- ja vuorovaikutustyötä tekevät ammattilaiset. Työtiimit. Keskenään saman alan työtä tekevät ihmiset, jotka haluavat tutkia työtään ja työssäjaksamistaan ryhmässä.

Miten?

Työnohjaus on prosessi, joka hyödyttää eniten jatkuessaan säännöllisin väliajoin pidemmällä aikavälillä. Sopimus tehdään yhdessä koko ryhmän kanssa neuvotellen. Yhteistyön toimivuuden ja soveltuvuuden varmistamiseksi voidaan sopia yksi tai useampi tutustumiskäynti ennen pidemmän työnohjaussuhteen solmimista. Näiden käyntien aikana on mahdollista neuvotella tarkemmin ryhmäläisten tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Mitä maksaa?

Hinnat 2019

2-5 hlön ryhmät: 240 € / 90 min  tai 320 € / 120 min / ryhmä

6-12 hlön ryhmät: alkaen 250 € / 90 min

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Yksittäisten potilaiden hoitoon kohdistuva työnohjaus on arvonlisäverotonta.

Työnohjauskerran kesto on hyvä olla ryhmämuotoisissa tapaamisissa vähintään 90 min kerrallaan.

Turun alueen ulkopuolella työnohjaushintoihin lisätään matkakulut ja päivärahat.

Työnohjauksen maksajana voivat toimia työnohjattavat itse tai työnantaja.

Olen myös VSSHP:n työnohjauspalveluntuottaja ja ToRek-rekisterissä.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen työnohjaajat ry (STOry)